pozyczka

Potencjał kulturowy regionu powiatu żywieckiego wynika z posiadania licznych obiektów historycznych i archelologicznych, zabytków urbanistyki i architektury, upamiętnionych miejsc historycznych, kulturalnych.

Wyszukiwarka atrakcji turystycznych:

Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach

Powiat
Żywiecki
Gmina
Gmina Ujsoły
Miejscowość
Ujsoły
Dokładny adres
ul. Bystra 1, 34–371 Ujsoły
Nr telefonu
510 445 878, 33 864 70 36
Adres strony internetowej
Dane o gospodarzu / opiekunie obiektu
Jolanta Kołodziej
Znaczenie historyczne obiektu
Jak wynika z zachowanych po dziś dzień ksiąg protokołów z posiedzeń rady gminnej na przełomie XIX i XX wieku Ujsoły liczyły aż 11 tysięcy mieszkańców. Istniejąca wówczas Rada Gminna podejmowała decyzje mające na celu uregulowanie bieżącego życia mieszkańców. I tak głowy radnym zaprzątało między innymi: powołanie straży ogniowej, budowa szkoły, na którą zaciągnięto kredyt w Raiffeisen Banku , wydawanie zezwoleń na wyszynk alkoholi czy też ustalenia wynagrodzenia za dzwonienie w kościele. Natomiast wielokrotnie poruszana na zebraniach Rady sprawa sprowadzenia płatnej akuszerki nie znalazła uznania w oczach ówczesnych rajców. Po II wojnie światowej na ziemiach polskich powrócono do przedwojennego podziału administracyjnego , powołano województwa, powiaty ziemskie i miejskie oraz gromady. W latach 50-tych i 60-tych namiastką samorządu były gromady w Złatnej, Soblówce, Glince i Ujsołach, na czele których stali sołtysi. Władzę sprawowały natomiast organy kolegialne którymi były wówczas gromadzkie, a potem gminne rady narodowe – niesamorządne, gdyż podlegały swoim powiatowym odpowiednikom.
Aktualne znaczenie dla życia mieszkańców obszaru LGD
- Organizacja życia kulturalnego gminy
- Organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych
- Informacja turystyczna
- Promocja gminy, współpraca z mediami